POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"
POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 16, Číslo (Issue) 1, 2012

 
 
Obsah (Content)
 
Religiózna štruktúra obyvateľstva Horehronia
Religious Structure of the Population in Upper – Hron Region
Miloš Bačík
p. 5-25
 
Európske hodnoty vo vyučovaní geografie
European Values in the Teaching of Georaphy
Peter Barto, Tibor Madleňák
p. 26-32
 
Súčasné trendy v medzinárodnej spolupráci slovenských miest
Current Trends in International Co-operation of Slovak Cities
Ján Buček, Zuzana Fedorová, Andrea Ondreičková
p. 33-41
 
Nákupný turizmus medzi Slovenskom a Rakúskom
Shopping Tourism Between Slovakia and Austria
Marek Civáň, Alfred Krogmann
p. 42-50
 
Dôležitosť sledovania vybraných frakcií síry v pôde
The Relevance of Monitoring in the Selected Sulphur Fractions of Soil
Melánia Feszterová, Lýdia Jedlovská
p. 51-59
 
Humánnogeografická a environmentálna charakteristika územia Valaská – Hronec v Mikroregióne Čierny Hron
Human-geographical and Environmental Characterstics of the Area of Valaska – Hronec Municipalities in the Čierny Hron Microregion
Alfonz Gajdoš
p. 60-66
 
Vodné mlyny na Slovensku ako fenomén kultúrneho dedičstva
Water Mills in Slovakia as a Cultural Heritage Phenomenon
Zoltán Glaser-Opitz, Marián Kulla, Peter Spišiak
p. 67-76
 
Klastre cestovného ruchu ako faktor regionálneho rozvoja v území Nízkych Tatier
Tourism Clusters as a Factor of Regional Development in Low Tatras Region
Bohuslava Gregorová
p. 77-85
 
Využití panoramatického náčrtu ve výuce geografie
Use of Panoramic Sketch in Geography Teaching
Eduard Hofmann, Hana Svobodová
p. 86-95
 
Zmeny využitia zeme vo vidieckych periférnych mestských častiach Bratislavy
Land Use Changes in Peripheral Rural Areas of the City Parts Bratislava
Blažena Hógelová, Marián Kulla, Peter Spišiak
p. 96-105
 
Globální recese – lidské zdroje a regionální rozvoj České republiky
Global Recession – Human Resources and Regional Development of the Czech Republic
Petr Chalupa, Dana Hübelová
p. 106-115
 
Analýza využitia prostriedkov z Programu obnovy dediny na rozvoj mikroregiónov
Analysis of Financial Support Using from the Willage Renewall Programme in Slovakia
Tomáš Charvát
p. 116-123
 
Socio-ekonomické trendy vývoja Žilinského kraja
Socioeconomic Trends of Development in the Žilina Region
Marcela Chreneková
p. 124-141
 
Rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko
The Development of Tourism in the Telčsko Microregion
Eva Janoušková
p. 142-151
 
Implementácia destinačného manažmentu v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja
Implementation of Destination Management in the Nitra Region
Jana Jarábková, Margaréta Čičová
p. 152-170
 
Sociálne služby pre seniorov – príkladová štúdia v obciach Nitrianskeho kraja
Social Services for Seniors – A Case Study in the Communes of Nitra Region
Marcela Káčerová, Jana Ondačková
p. 171-182
 
Geoinformační analýza Komenského mapy Moravy
Geoinformational Analysis of Comenius´Map of Moravia
Jaromír Kolejka, Lucie Zejdová
p. 183-191
 
Hodnotenie nepriepustného prekrytia pôdy (soil – sealing) na území mesta Trnava
Soil Sealing Assessment in the Town Trnava
Monika Kopecká, Konštantín Rosina
p. 192-203
  
 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5