VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Charakteristika katedry

 

Edukácia

Katedra v rámci edukačného procesu garantuje odbor učiteľstvo akademických predmetov – geografia. Geografia sa najčastejšie študuje v kombinácii s prírodovednými predmetmi.

Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na základnej a strednej škole ako aj vysokej škole. Pozná odbor svojej predmetovej špecializácie, jeho výstavbu a súčasne je schopný preniknúť do širších súvislostí prírodovedných disciplín, pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Ovláda obsah a didaktiku vyučovania predmetovej špecializácie, štruktúry a uplatnenie poznatkov v praxi. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovanie, realizácia a reflexia výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu.

Od akademického roku 2004/2005 katedra garantuje aj bakalársky program Geografia v regionálnom rozvoji.

Absolvent vie identifikovať parciálne problémy jednotlivých geosfér krajinnej sféry, dokáže zhodnotiť potenciál krajiny a analyzovať jej problémy na rôznych hierarchických úrovniach, má schopnosť posudzovať premeny v krajine. Ovláda základy manažmentu krajiny. Absolvent má vedomosti z kartografie, fyzickej geografie, humánnej geografie a regionálnej geografie, geoinformatiky, ekonomiky, práva, psychológie..., ovláda prácu s PC. Absolventi štúdia sa uplatnia ako kvalifikovaní odborníci pre prácu v štátnej správe, samospráve a v rezorte životného prostredia, vo firmách a v rôznych odborných a vedeckých inštitúciách, kde budú schopní vytvárať, spracovávať a interpretovať databázy s priestorovými – geografickými informáciami, podieľať sa na rozvoji a manažmente území (regiónov) rôznej hierarchickej úrovne.

Náplňou štúdia sú jednotlivé disciplíny fyzickej geografie, humánnej geografie, regionálnej geografie, aplikovanej geografie a regionálneho rozvoja. Významná pozornosť sa venuje aj výučbe geografických informačných systémov (GIS) a didaktike geografie. Súčasťou edukačného procesu sú aj terénne praxe a exkurzie. Poslucháč sa môže užšie špecializovať formou výberových seminárov, semestrálnych prác a projektov, prác ŠVOČ a diplomových prác. Na katedre pôsobia krátkodobo aj hosťujúci pedagógovia zo zahraničia, resp. externisti.

Inovácia vzdelávacieho procesu sa dosahuje rešpektovaním súčasných trendov rozvoja spoločnosti, aplikáciou moderných vedecko-výchovných a edukačných metód, zabezpečovaním progresívnych technických prostriedkov a rozvíjaním kontaktov so zahraničnými pracoviskami.

 

Veda a výskum

Katedra geografie sa v rámci vedeckého programu orientuje na výskum dynamických aspektov geografických systémov. Rozpracováva ich na úrovni lokálnych, regionálnych a globálnych priestorových štruktúr. Výskum je zameraný nielen na geografické analýzy a syntézy ale aj na regionálny rozvoj.

V rámci vedeckého výskumu sa členovia katedry orientujú na nasledovné úlohy:

 • v zameraní na fyzickú geografiu

  • výskum časopriestorových zmien prírodných geosystémov,

  • vplyv človeka na prírodné geosystémy,

 • v zameraní na humánnu geografiu

  • transformačné zmeny v jednotlivých odvetviach hospodárstva  (priemysel, poľnohospodárstvo, služby, cestovný ruch...),

  • ľudské zdroje území,

  • sociálno-geografické javy v spoločnosti,

 • v zameraní na regionálnu geografiu

  • výskum regiónov na rôznej hierarchickej úrovni (Slovensko, Nitriansky kraj, okresy Nitrianskeho kraja, mikroregióny, obce...),

  • pohraničné územia,

  • regionálny trh práce,

  • problémy rozvoja vidieka,

  • možnosti formovania nových priestorových štruktúr,

 • v zameraní na geografické informačné systémy

  • vytváranie lokálnej a regionálnej geografickej databázy,

  • tvorba digitálnych máp,

 • v zameraní na didaktiku geografie

  • zvládnutie diverzifikovaných koncepcií vyučovania, práca s talentovanou mládežou (mimoškolské aktivity v oblasti geografie - najmä geografická olympiáda).

 • v zameraní na aplikovanú geografiu

  • geoekologické metódy hodnotenia životného prostredia,

  • regionálne disparity územia,

  • regionálny a trvaloudržateľný rozvoj území na rôznej hierarchickej úrovni.

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti sú publikované vo vedeckých časopisoch pravidelne vydávaných Katedrou geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre  Geografické štúdie a Geografické informácie. Členovia pracoviska však publikujú aj v iných periodikách vydávaných geografickými pracoviskami doma i v zahraničí. Výsledky svojich aktivít prezentujú aj na domácich, resp. zahraničných konferenciách a seminároch.

 

Spoločenská prax

Po roku 1990 sa zintenzívnila a rozšírila aj spolupráca so subjektmi spoločenskej praxe. Referencie o spolupráci môže poskytnúť Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – odbor regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce, AE Mochovce, štátna správa jednotlivých okresov Nitrianskeho kraja i okresu Krupina, mikroregión Termál, mikroregión SOTDUM, Krajský školský úrad v Nitre i v Trenčíne a pod.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5