VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Ocenenie od ochranárov pre prof. Boltižiara

Asociácia chránených území Slovenska, ktorá je členom medzinárodnej federácie IRF sa pri príležitosti 25. výročia svojho založenia rozhodla udeliť pamätnú plaketu prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martinovi Boltižiarovi, PhD. za jeho prínos v oblasti ochrany prírody a krajiny Slovenska z pozície prezidenta asociácie.

Prof. Boltižiar je dlhodobo činný na poli výskumu krajiny i ochrany prírody, čo vyplýva nielen z jeho vedeckej profilácie ale ako rodený Tatranec už od mladosti prejavoval vážnejší záujem o prírodovedné poznávanie, ktorý napokon prirodzene vyústil do štúdia biológie a geografie na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde od roku 2006 pôsobí na Katedre geografie a regionálneho rozvoja a v súčasnosti je jej vedúcim. Vzdelanie si rozšíril aj o oblasť krajinnej ekológie počas doktorandského štúdia na Ústave krajinnej ekológie SAV, kde dodnes pôsobí v pozícii samostatného vedeckého pracovníka na čiastkový úväzok.

Už jeho práce ŠVOČ ako aj diplomová, rigorózna či dizertačná práca boli zamerané na výskum rastlinných spoločenstiev a neskôr na komplexnejšiu problematiku krajiny a jej priestorovej štruktúry na príklade vysokohorskej krajiny Tatier ako imanentnej súčasti Tatranského národného parku. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa dlhodobo zameriava aj na zmeny ďalších chránených území Slovenska využitím historických máp ako aj leteckých a satelitných snímok v sofistikovanom počítačovom prostredí geografických informačných systémov. Okrem spomínaného Tatranského národného parku svoje aktivity sústredil aj na Národný park Poloniny, Národný park Veľká Fatra, Chránenú krajinnú oblasť Latorica, Chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty, Národnú prírodnú rezerváciu Parížske močiare, resp. Biosférické rezervácie programu Človek a biosféra MAB UNESCO akými sú BR Tatry, BR Východné Karpaty či BR Poľana. Väčšina z nich je tiež súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Výsledkom sú viaceré vedecké monografie, štúdie publikované v časopisoch indexovaných aj vo svetových databázach, či množstvo riešených vedeckých projektov zameraných na chránené územia Slovenska.

V rokoch 2007-2021 bol členom Stráže prírody Štátnej ochrany prírody SR pre oblasť Nitrianskeho kraja a v rokoch 2010-2014 vykonával funkciu prezidenta Asociácie strážcov chránených území Slovenska.

Od roku 2007 je prof. Boltižiar členom Hlavného výboru Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV, kde zastáva funkciu vedeckého tajomníka a výkonného redaktora periodík SEKOS Bulletin a Ekologické štúdie. Jedným z cieľov tejto spoločnosti je aj výskum, ochrana a návrh manažmentu chránených území.

V neposlednom rade možno tiež spomenúť jeho aktivity spojené aj s popularizáciou prírody a krajiny prezentované už 14 rokov renomovanými domácimi i zahraničnými autormi počas festivalu Vysoké hory Nitra, ktorého je od roku 2006 spoluorganizátorom. Niekoľko rokov sa tiež aktívne zapája do dobrovoľníckeho environmentálneho podujatia „Jarné čistenie Zobora“, ktorého cieľom je vyzbieranie odpadu v oblasti Zoborských vrchov - súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

K prírode ako takej, má blízko aj cez svoje voľnočasové aktivity, akými sú vysokohorská turistika, skialpinizmus či krajinárska fotografia.

Pánovi profesorovi k oceneniu srdečne blahoželáme!

Ocenenie prof  Boltiziar

Text: doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.

Foto: archív KGRR

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5