VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

14.10.2020 | 28. medzinárodná geografická konferencia

28. ročník medzinárodnej konferencie Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru v kontexte kreativity regiónov a kreatívneho cestovného ruchu

 

Dňa 14. októbra 2020 sa v spolupráci dvoch pracovísk UKF v Nitre – Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV a Katedry cestovného ruchu FSŠ a tradične tiež Katedry geografie PF MU v Brne s podporou Západoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV konala v poradí už 28. medzinárodná geografická konferencia s názvom „Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru“.

Tradícia jej organizovania bola založená spoločne s geografickou katedrou Masarykovej univerzity v Brne v roku 1993 a reprezentuje tak vôbec najstaršiu medzinárodnú geografickú konferenciu v stredoeurópskom priestore, pričom pri jej organizovaní sa katedry každý rok striedajú - párne ročníky sa realizujú v Nitre a nepárne v Brne. V roku 2019 sa konal v Brne už jej 27. ročník. Predstavuje už niekoľko desaťročí významný priestor výmeny informácií i osobných stretnutí medzinárodne vedeckej komunity. Cieľom tohtoročnej konferencie bolo vytvoriť priestor na diskusné fórum a výmenu informácií z najnovších bádaní realizovaných za ostatné obdobie najmä v slovenskom, českom, maďarskom či ukrajinskom výskumnom priestore. Kvalitu tohto podujatia garantoval medzinárodný vedecký výbor, tvorený zástupcami Slovenska, Česka a Maďarska. Organizačnými garantmi konferencie boli doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., RNDr. Matej Vojtek, PhD. (obaja z KGRR FPV) a RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD. (KCR FSŠ).

Aktuálny ročník s podtitulom „Kreativita regiónov“ okrem tradičných geografických sekcií zahŕňal aj jednu špeciálnu sekciu so zameraním na „Kreatívne regióny a kreatívny cestovný ruch“, ktorú vedecky aj organizačne zabezpečila Katedra cestovného ruchu FSŠ a ktorá je jedným z výstupov projektu VEGA č. 01/0169/18 „Kreatívny cestovný ruch ako nový produkt cestovného ruchu na Slovensku“.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa konferencia konala netradične – vo virtuálnom priestore, prostredníctvom online konferenčného systému meet.ukf.sk. Išlo pravdepodobne o vôbec prvú medzinárodnú online konferenciu organizovanú pracoviskami UKF v čase prebiehajúcej pandémie, čím naša univerzita potvrdila, že sa právom radí medzi moderné univerzity 21. storočia, schopná organizovať významné medzinárodné podujatia aj v online prostredí. Na online konferencii sa zúčastnili a predstavili svoje príspevky hostia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny.

Konferenciu oficiálne otvoril dekan fakulty FPV, prof. RNDr. František Petrovič, PhD., pod ktorého záštitou sa konala. Vo svojom príhovore okrem iného zaželal účastníkom hladký priebeh online verzie konferencie bez technických či iných komplikácií.

Na príhovor dekana nadviazal vedecký garant konferencie, vedúci Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV, prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., ktorý prítomných vo svojom vystúpení taktiež srdečne privítal a okrem iného bližšie priblížil slovom aj obrazom aj bohatú históriu tejto konferencie, pričom špeciálnu pozornosť venoval tiež jej spoluzakladateľovi, prof. RNDr. Vladimírovi Drgoňovi, CSc., bývalému vedúcemu nitrianskej geografickej katedry pri príležitosti jeho nedožitých 65. narodenín. Nasledoval príhovor vedúceho katedry brnianskej geografickej katedry a taktiež jedného zo spoluzakladateľov konferencie, doc. PaedDr. Eduarda Hofmanna, CSc., ktorý sa taktiež prihovoril účastníkom a srdečne ich privítal a pozdravil.

Vedúca Katedry cestovného ruchu FSŠ, PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., otvorila plenárnu časť konferencie, v rámci ktorej vystúpili doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD. zo Západočeskej univerzity v Plzni s príspevkom „Revitalizace center malých měst - české zkušenosti“ a doc. János Csapó, PhD., vedúci riešiteľ projektu VEGA č. 01/0169/18 „Kreatívny cestovný ruch ako nový produkt cestovného ruchu na Slovensku“ na Katedre cestovného ruchu so svojím príspevkom Výskum kreatívneho cestovného ruchu ako nového produktu cestovného ruchu na Slovensku – analýza súčasného stavu.

Po skončení plenárnej časti konferencie sa účastníci konferencie presunuli do virtuálnych video miestností jednotlivých paralelných sekcií konferencie, kde pokračoval odborný program konferencie podľa tematického zamerania jednotlivých sekcií, ktoré viedli pracovníci nitrianskej geografickej katedry: fyzická geografia (dr. M. Vojtek), humánna geografia (doc. A. Krogmann, dr. L. Petrikovičová), regionálna geografia (dr. M. Trembošová, dr. D. Oremusová) a a didaktika geografie (dr. M. Nemčíková). V rámci špeciálnej sekcie „Kreatívne regióny a kreatívny cestovný ruch“ (dr. Z. Palenčíková, dr. Z. Sándorová z KCR FSŠ) bolo odprezentovaných 12 príspevkov domácich aj zahraničných účastníkov, ktoré spájala téma rôznorodého uplatnenia kreativity v cestovnom ruchu a regionálnom rozvoji. Časť príspevkov v sekcii bola venovaná skúmaniu možností rozvoja kreatívneho cestovného ruchu na Slovensku, ktoré sú čiastkovými výstupmi spomínaného projektu VEGA.

Účastníci konferencie ponúkli prostredníctvom svojich prezentácií rôznorodú odbornú perspektívu na aktuálne problémy geografie a regionálneho rozvoja v stredoeurópskom priestore v kontexte kreativity, ktoré sa stali predmetom podnetných diskusií v závere každej sekcie.

Konferenčné príspevky budú opať po recenznom konaní tradične publikované vo vedeckom časopise „Geografické informácie“ (UKF v Nitre), ktoré katedra pravidelne vydáva už od r. 1992. Kvalita príspevkov výrazne prispela k zaradeniu periodík do databázy ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) ako aj k indexácii ostatných ročníkov do databázy Web of Science. Jednotlivé čísla časopisu s plnými textami príspevkov sú dostupné aj on-line na webovej stránke nitrianskej geografickej katedry.

Organizátori konferencie na záver konštatujú, že existuje jednoznačná potreba interdisciplinárneho prístupu ku skúmaniu regiónov v stredoeurópskom priestore, kde kreativita bude jedným z významných faktorov ich budúceho udržateľného rozvoja.

Autori článku: Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.,

Ilustračné fotografie: PaedDr. Ján Štubňa, PhD., Mgr. Monika Ďurásová

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5