VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Nový projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Nový projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre prostredníctvom Katedry geografie a regionálneho rozvoja v spolupráci s Ústavom ekonomiky a manažmentu Fakulty prírodných vied získala nový projekt spolufinancovaný EÚ s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF I“.  Cieľom projektu, ktorý sa realizuje v termíne 1. 8. 2017 – 31. 12. 2018, je kreovanie nových a vyškolených administratívnych kapacít a ich zapojenie do priamej realizácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Hlavnou aktivitou projektu je realizácia predmetu s názvom „EŠIF v teórii a v praxi“, ktorý študentom magisterského štúdia v študijnom programe Geografia v regionálnom rozvoji poskytne poznatky z oblasti kohéznej politiky EÚ, základných princípov Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a projektového manažmentu EŠIF. Tvorivé  workshopy s aktívnou interakciou študentov prinesú ich vlastné projektové zámery, ktoré budú po absolvovaní predmetu vyhodnotené. Súčasťou výučby sú aj dve exkurzie, ktoré  sprostredkujú príklady dobrej praxe a odborná prax v inštitúciách regionálneho rozvoja majúcich praktickú skúsenosť s EŠIF. Nová inovatívna učebnica prepojí teoretické poznatky s praktickými príkladmi. Očakávame tak, že predmet zvýši šance našich študentov pri uplatnení sa na trhu práce. 

Príprava nových kapacít pre EŠIF I je podporovaná z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

loga

 

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF V Nitre. Joomla Templates 2.5