VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

11.-15.10.2021 | Docent Vojtek navštívil University of Tuscia

V dňoch 11. – 15. októbra 2021 sa doc. Matej Vojtek zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v meste Viterbo (Taliansko) na University of Tuscia, na ktorú ho pozval dr. Andrea Petroselli (DEIM – Department of Economics, Engineering, Society and Business). Doc. Vojtek spolu s dr. Petrosellim a ich výskumnými tímami už viacero rokov úspešne spolupracujú najmä v publikačnej činnosti a v tomto trende by chceli pokračovať aj v ďalších rokoch.

V rámci pobytu doc. Vojtek predniesol študentom tejto univerzity prednášku s názvom Flood mapping and assessment, kde sa zameral na rôzne prístupy v mapovaní a modelovaní povodňového potenciálu, hrozby a rizika. Jedným z cieľov pracovnej cesty bolo tiež nadviazať hlbšiu spoluprácu v edukačnej oblasti, ktorá by sa zameriavala na tvorbu tematicky ladených prednášok a seminárov či praktických workshopov a letných škôl určených pre študentov najmä druhého a tretieho stupňa štúdia na oboch pracoviskách, resp. fakultách. Spolu s ďalšími talianskymi kolegami, menovite prof. Salvatore Grimaldim a dr. Fabiom Recanatesim, diskutovali aj o spoločných témach pre výskum a o následných publikačných výstupoch. Rovnako sa dohodli na intenzívnejšej spolupráci pri príprave bilaterálnych či medzinárodných edukačných a výskumných projektov.
Doc. Vojtek sa tiež zoznámil s univerzitným prostredím na University of Tuscia, kde mal možnosť vidieť vybavenie učební či špecializovaných laboratórií, akým je aj experimentálne laboratórium pre pozorovanie meteorologických a hydrologických procesov v teréne, zamerané okrem iného aj na výskum vodnej erózie pôdy alebo množstva odtečenej vody z rôznych povrchov, ako sú napríklad zelené strechy. Absolvoval tiež exkurziu botanickou záhradou, ktorú spravuje navštívená univerzita, historickým centrom Viterba či tzv. „vymierajúcim mestom“ Civita di Bagnoregio, ktoré je lokalizované na erodujúcom podloží.
Veríme, že naplánované Erasmus+ mobility na rok 2022 sa podaria zrealizovať na oboch partnerských pracoviskách a umožnia tak pokračovať v úspešnej spolupráci nielen vo výskume, ale aj vo vzdelávaní.
Text: doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.
Foto: archív autora
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5