VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

 

PHSRII

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) kraja  je základný a kľúčový strednodobý programový dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR s uplatňovaním princípu partnerstva (v zmysle zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja).

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spracoval nový „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022“ vo dvoch etapách:

v roku 2015 (Analytická časť – I. etapa)

- apríl 2015 - október 2015

v roku 2016 (Strategická, programová, realizačná a finančná časť – II. etapa)

- november 2015 - apríl 2016.   

Odbornú, metodickú a poradenskú činnosť pri spracovaní dokumentu zabezpečovala Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Koordinátorom pri spracovaní PHSR bol Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s ďalšími odbormi ÚNSK.

Pre prípravu a spracovanie nového PHSR NSK 2016 - 2022 boli zostavené tri pracovné skupiny:

  • pracovná skupina pre hospodársku oblasť,
  • pracovná skupina pre sociálnu oblasť,
  • pracovná skupina pre oblasť životného prostredia.

Hlavným cieľom v rámci prípravy PHSR NSK 2016 - 2022 bolo jeho spracovanie na báze partnerstva. Možnosť zapojenia partnerov, subjektov regionálnej politiky a verejnosti, dalo predpoklad k zakomponovaniu získaných poznatkov a k ich využitiu.

Partnermi k príprave PHSR NSK 2016 - 2022 boli: Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre, Okresný úrad Nitra - odbor starostlivosti o životné prostredie; odbor výstavby a bytovej politiky, Slovenská poľnohospodárska univerzita - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka), Štátna ochrana prírody SR, Poradca predsedu NSK pre riešenie problémov rómskych komunít, Agroinštitút Nitra, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra, Slovenská obchodná a priemyselná komora Nitra, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Bratislava, Regionálna a rozvojová agentúra Nitra, Národná sieť rozvoja vidieka SR Nitra, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Nitra a regionálne združenia Združenia miest a obcí Slovenska (RZ ZMOS): Dolnohronské RZ, RZMO Hontiansko-poipeľského regiónu, Nitrianske RZ ZMOS, Tríbečsko-inovecký región, Požitavské RZ, RZMO novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Tekovský región ZMOS.

S výstupmi PHSR môže byť verejnosť oboznámená prostredníctvom webového sídla Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (www.unsk.sk).

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5