POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"
POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

 „Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru: Slovensko a Česko – 25 rokov na politickej mape sveta“

 

Medzinárodná geografická konferencia „Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru“ organizovaná v spolupráci s Katedrou geografie Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s viac ako štvrťstoročnou tradíciou, ktorá sa konala v októbri na pôde Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, hostila vyše 70 účastníkov. Vedúca katedry a vedecká garantka konferencie doc. Alena Dubcová, srdečne privítala účastníkov konferencie nielen z geografických pracovísk Slovenska ale aj z Česka, Poľska či Rakúska. Okrem iného vyzdvihla jej dlhoročnú tradíciu, kvalitu, ocenila výbornú spoluprácu so sesterským českým pracoviskom ako aj priateľské vzťahy ktoré sú pre toto podujatie tak charakteristické. Už v poradí jej 26. ročník s témou „Slovensko a Česko – 25 rokov na politickej mape sveta“, ktorá bola vybraná v súlade so 100. výročím vzniku Československa, oficiálne otvoril dekan fakulty prof. RNDr. František Petrovič, PhD., pod ktorého záštitou sa konferencia konala. Ako vyštudovaný geograf svojom príhovore zdôraznil okrem iného aj svoj úzky vzťah k tejto vednej disciplíne.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na diskusné fórum a výmenu informácií z najnovších geografických výskumov realizovaných za ostatné obdobie najmä v slovenskom a českom výskumnom priestore. Kvalitu tohto podujatia garantoval medzinárodný vedecký výbor, tvorený zástupcami geografických pracovísk z Česka, Rakúska a Poľska.

V pléne vystúpili so svojimi príspevkami prof. Florin Žigrai z Rakúska, ktorý zhodnotil prínos geografie a krajinnej ekológie na Slovensku po roku 1989. Prednáškou o demografických zmenách vo funkčných areáloch Poľska zaujal účastníkov doc. Slawomir Kurek z Poľska. Doc. Jaromír Kolejka z Česka vo svojej prezentácii predstavil projekt inventarizácie a hodnotenia reziduí predindustriálnej krajiny na Morave. Rokovanie v pléne viedol doc. Alfred Krogmann.

Následne rokovanie prebiehalo v štyroch paralelných sekciách pod. vedením ich predsedov: fyzická geografia (prof. Martin Boltižiar), humánna geografia (doc. Milan Jeřábek, doc. Alfred Krogmann), regionálna geografia (prof. Petr Chalupa, doc. Antonín Vaishar, dr. Zuzana Líšková-Dvořáková) a didaktika geografie (doc. Eduard Hofmann, dr. Martina Škodová).

Konferenčný deň zavŕšil spoločenský večer v priestoroch ŠD UKF v Nitre, ktorý slávnostne otvorila vedúca katedry doc. Alena Dubcová. Účastníci konferencie ďalej pokračovali v priateľských rozhovoroch, v odborných i neformálnych diskusiách až do neskorých večerných hodín v sprievode hudby a ľudových piesní.

Nasledujúci deň konferencie bol venovaný exkurzii po starobylej Nitre, vrátane návštevy Nitrianskeho hradu či Diecéznej knižnice so vzácnymi historickými knižnými publikáciami. Exkurziu vysokoerudovaným výkladom zastrešil pracovník katedry doc. Ján Lacika.

Záverečný deň viacerí účastníci vyslovili spokojnosť s priebehom a organizáciou konferencie ako aj s jej vysokou vedeckou úrovňou. Ďalší, už 27. ročník tohto podujatia sa bude konať v októbri 2019 na Masarykovej univerzite v Brne.

Príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie budú už tradične publikované v recenzovanom vedeckom časopise Geografické informácie (ISSN 1337-9453), ktoré katedra pravidelne vydáva už od r. 1992. a ktoré budú opäť postúpené na indexovanie do datábazy Web of Science, kde sú už úspešne zaradené príspevky z ostatných ročníkov.

 

Autor článku: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Ilustračné fotografie: Mgr. Miroslav Kadlečík, doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

Fotogaléria 

 

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5